Obchodní podmínky

1. Ú V O D N Í   U S T A N O V E N Í

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí maloobchodní smluvní vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu www.gravitas.cz 

provozovaném

Beatou Sabino Lopes de Barros

ICO:04583001

DIC:CZ8756198583

Spisová značka 310027 - Úřad městské části Praha 22

se sídlem Velké Heřmanice č.ev 44, Heřmaničky 257 89

Bankovním spojením FIO BANKA 2901270226/2010

tel.číslem +420 731 875 040, email kontakt@gravitas.cz  (dále jen „Provozovatel“) a kupujícím spotřebitelem.

 

1.2 Právní vztahy mezi Provozovatelem a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a souvisejícími předpisy, a to vždy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

 

2. V Y M E Z E N Í   P O J M Ů   A   P O U Ž I T Í   T Ě C H T O   P O D M Í N E K

2.1 Provozovatelem je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní činností, tj. v souvislosti s provozem tohoto internetového obchodu přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupujícím spotřebitelem (dále jen „Kupující“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3 Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto Podmínek rozumí smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Provozovatel.

2.4 Tyto Podmínky se nevztahují na smlouvy uzavírané kupujícím, který není spotřebitelem; v takovém případě se použijí Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní odběratele.

 

3. O B J E D N Á V K A   A   U Z A V Ř E N Í   S M L O U V Y

3.1 Před podáním objednávky je na tyto Podmínky kupující spotřebitel upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Podáním objednávky kupující spotřebitel stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3.2 Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Provozovatelem na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká na základě tohoto návrhu za předpokladu, že: i) nedošlo k vyčerpání zásob anebo Provozovatel neztratil schopnost plnit a ii) Provozovatel potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce přijetí objednávky.

3.3 Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.4 Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3.5 Smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím je uzavírána v českém nebo slovenském jazyce. Uzavřená smlouva je Provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách Provozovatele a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. V případě změny těchto podmínek je jejich předchozí znění dostupné na internetových stránkách Provozovatele minimálně po dobu 3 let od okamžiku, kdy došlo k jejich změně.

3.6 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky si nese každý Kupující sám v závislosti na jím zvoleném poskytovateli služeb elektronických komunikací.

3.7 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném spůsobu doručení objednávkového zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží ( dále společné jen jako "objednávka)

 

4. C E N Y

4.1 Kupní cena je stanovena dle ceníku Provozovatele platného v době objednání zboží a je konečná, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit.

4.2 Součástí ceny zboží nejsou náklady na dopravu, dobírku (viz čl. 6 níže), není-li stanoveno v těchto Podmínkách jinak.

4.3 Celkovou cenu a další náklady v souladu s těmito Podmínkami zjistí Kupující v rámci celkového přehledu objednávky před jejím odesláním.

4.4 Bezhotovostní platba:  V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen provést úhradu kupní ceny zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě neuhrazení kupní ceny do 3 dnů, ani po obdržení výzvy k úhradě je objednávka ze strany Prodávajícího stornována.

4.5 Faktura - Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. V případě ak Kupující Fakturu v elektronické podobě neobrdží je vhodné kontaktovat Prodávajícího o doposlávní.

4.6 Slevy - Případné slevy z ceny zboží a akce, např. v podobě darování věcí, poukazu apod., poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li stanoveno jinak.

 

5. P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

5.1 Kupující spotřebitel může zvolit následující formy úhrady:

 • platbu předem převodem na bankovní účet Provozovatele FIO BANK 2901270226/2010. Tato forma úhrady je zdarma. Tato forma úhrady není možná při dodání zboží do zahraničí.
 • bezhotovostním převodem (platba EUR) na účet prodávajícího č. 2301270265/2010, IBAN CZ2820100000002301270265, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány  GoPay online platby
 • v hotovosti nebe bezhotovostně prostřednictvím platebních karet při osobním odběru na kamenné prodejně Gravitas,  Široká 28/7, Říčany, 251 01

5.2 Zboží zůstává do úplného zaplacení kupujícím spotřebitelem majetkem Provozovatele.

 

6. D O D A C Í   P O D M Í N K Y

6.1 Zboží zasílané na území České republiky – doprava objednaného zboží je zajišťována svozem Zásilkovny a dále distribuována dle aktuálních  možností dopravce:

 • Česká pošta – doporučená zásilka 
 • Zásilkovna/Packeta odběrné místo
 • Nejvýhodnější doručení na adresu
 • Osobní odběr kamenná prodejna Gravitas, Široká 28/7, Říčany u Prahy

 

6.2 Zboží skladem je expedováno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce obvykle nejpozději do 48 hodin od přijetí platby za objednávku

6.3 Kupující spotřebitel by měl bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a případné poškození krabice. Kupující spotřebitel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující spotřebitel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku kupující spotřebitel neprodleně oznámí Provozovateli na e-mailové adrese kontakt@gravitas.cz a sepíše s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zašle e-mailem nebo poštou Provozovateli.

6.4 Nesplněním této povinnosti není dotčeno právo Kupujícího uplatnit vady zboží dle záručních podmínek, včasné oznámení vady však usnadní a urychlí vyřízení reklamace. V opačném případě může Provozovatel Kupujícímu prokázat, že vadu na zboží způsobil sám.

6.5 Opakované doručení - V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

   

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, zejména pokud Kupující zboží otevřel a z hygienických důvodů jej nelze vrátit, má Kupující v souladu s ustanovením NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu:

 • provozovny Prodávajícího: Gravitas, Široká 28/7, Říčany u Prahy, 251 01
 • elektronické pošty Prodávajícího: info@gravitas.cz

Kupující je oprávněn učinit odstoupení dle vzorového formuláře odstoupení, které obdrží spolu s potvrzením obdržení objednávky (je také zveřejněný na Webové stránce. Kupující není povinen tento formulář použít.

 Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;

 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

7.1 Vrácení zboží-  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.0. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího na jeho právo odstoupit od smlouvy, na délku lhůty pro odstoupení a na zákaz přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, neotevřené v původním obalu.

 

7.2. Kontrola zboží: Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 

 

7.3.  Vrácení plnění: V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. Obchodních podmínek za splnění podmínky, že dojde k vrácení nepoškozeného, nespotřebovaného zboží na adresu Prodávajícího vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím nebo jiným způsobem, kterým úhradu kupní ceny a těchto nákladů Prodávající přijal.  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím. Kupující je povinen vrátit zboží zpět obvyklou poštou, nesdělí-li mu Prodávající, že si zboží vyzvedne v místě určeném Kupujícím. Kupující může po předchozí telefonické dohodě přivést zboží osobně na provozovnu Prodávajícího.

7.4   Odpovědnost za zboží: Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná.  

 

7.5 Odstoupení do doby převzetí zboží: Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

7.6. Pozbytí účinnosti darovací smlouvy: Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu Kupující vrátí zboží včetně poskytnutého daru zpět.

 

7.7.  Náklady na vrácení zboží: Kupující ponese v případě odstoupení náklady spojené s navrácením zboží nad rámec nákladů na přepravu zboží obvyklou poštovní cestou. 

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

  1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet - REGISTRACE NOVÝHO UŽIVATELE 

Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

  1. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

  1. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

11 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

     1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

  1. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. 

12. Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

1.1 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.

1.2. Volba práva: Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.3. Neplatnost ustanovení: Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.4. Archivace: Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a na žádost Kupujícího ji zašle Prodávající Kupujícímu.

1.5. Platnost a účinnost: Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. května 2018. Kupní smlouvy uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek se řídí Obchodními podmínkami ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

  1. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu info@gravitas.cz nebo kontakt@gravitas.cz . Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

  1. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V Praze dne 15.6.2020